قانون sin

العلاقات. , csc cot, sec tan, csc

2023-02-01
    ايجابيات وسلبيات
  1. 9m
  2. 3:31
  3. This law deals with the function y = x
  4. قانون اسنل را معکوس می‌کند
  5. Not governed by law